Image

דבר ראש המועצה

מרגש לפתוח את הרישום למגוון
רחב של בתי ספר וגנים לאור קצב
גדילה של מספר התלמידים (כן
ירבו) ובנייה מסיבית של מוסדות
חינוך חדשים.
בשנת הלימודים תש"פ יפתחו שלוש כיתות גן
חדשות בשכונת הדגן ושתי כיתות גן חדשות
בשכונת התמר.
בניית בית הספר בדגן תחל עוד בשנת תשע"ט.
הבינוי המואץ מאפשר לתת לכם התושבים, את
המבחר הגדול ביותר של מוסדות החינוך לכל
הגילאים, על פי ההדגשים השונים בראיה של "חנוך
לנער על פי דרכו."
מפתחות רבים יש לכולנו והחכמה היא לדעת
להתאימם ולסובבם בעוצמה הנכונה.
גני הילדים באפרת ייחודיים ומובילים במספר
תחומים: בראש ובראשונה איכות בלתי מתפשרת
ברמת הצוות, התכנים ומתקני הגן והקפדה על
בטיחות ואיכות.
אנו מובילים בהשקעה באיתור בגיל הצעיר ובמתן
מענים בחינוך המיוחד.
באפרת שישה גני חינוך מיוחד הנמצאים בשילוב
חברתי מתמיד עם גנים צמודים. משאבי זמן
ותקציבים רבים מושקעים בהם על מנת שכל ילד
יקבל את המירב על מנת לטפח תחומי חוזקה
ולאפשר לו להשתלב באופן המיטבי בחברה.
עודד רביבי, ראש המועצה