Image

דבר ראש המועצה

ברכת ראש המועצה מר מלאכי לוינגר
"יסוד החינוך הטוב הוא לבסס יפה את הרגש הטבעי לטובה, לצדק, לקדושה ולמישרים" (הראי"ה קוק, עין איה)

זכינו במערכות חינוך מהמשובחות והטובות בארץ, המגדלות ומחנכות את ילדינו כבר בגילאי המעון והגן על ערכי הטוב והיושר.
בשנה הקרובה, שנת היובל לעיר האבות, נסכם 50 שנות התיישבות וצמיחה ונביט קדימה אל היובל הבא.
נמשיך בהשקעה בתשתיות הגנים ובתי הספר, יחד עם פיתוח תכניות העצמה לתלמידנו בחתירה למצוינות בכל התחומים.
בהערכה רבה לכל צוותי החינוך והחברה ולמנהל האגף מר אבי שושן, על מסירות ומקצועיות בגידול דור העתיד של עיר האבות.
תודה לכם ההורים על שותפות בוועדי ההורים השונים, באכפתיות ובלקיחת האחריות על החברה והקהילה.
בברכת הצלחה לכל הילדים וההורים שמתקדמים ועולים במסגרות החינוך העירוניות הנפלאות שלנו.


מלאכי לוינגר