Image

דבר ראש המועצה


בס"ד

"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז" (תהילים ח')

תושבים יקרים,
למראה הדור הצעיר אנו מתמלאים עוז. כהורים וכמחנכים אנו מביטים בדור הצעיר מלאי אמונה בכוחות שלהם וליבנו מלא תפילה לבורא עולם שניטיב לחנך אותם ולכוון אותם למען ילכו בדרך טובה ונכונה. אנו מתפללים על דרך נכונה ומתאימה לכל ילד לפי כשרונותיו ויכולותיו, אך מאבות האומה הקבורים פה במקום הזה, אנו למדים להתפלל גם על הכלל ונושאים עינינו לדור הצעיר שימשיך את הגחלת לכבוד התורה, העם והארץ.
בחוברת זו מוגשות לכם כל התוכניות החינוכיות לגיל הרך במסגרות גני הילדים.

אני רוצה להודות ולהביע את הערכתי הגדולה לצוותי הגנים, סייעות, גננות וכל בעלי התפקידים ובראשם רות היזמי מנהלת הגנים, רחל כהן רכזת האגף והרב אבי שושן מנהל אגף חינוך וחברה, על עבודתם החינוכית שנעשית באהבה גדולה ומכל הלב, יום אחר יום, שנה אחר שנה למען ילדינו.

בברכה,
אליהו ליבמן.