Logo

ברוכים הבאים
גוש עציון -- מועצה אזורית

דבר מנהל אגף החינוך
הורים יקרים, שלום!

בימים אלה אנו נערכים לפתיחת שנה״ל תשפ"א ופונים אליכם כשליחים על מנת להעביר מידע, ׳לעשות סדר׳ ולהקל בתהליך הבחירה. אנו נרגשים לצידכם, כמי שילדיהם יחוו מעבר לגנים, עליה לכיתה א׳ ותחילת לימודים בתיכון.
״על האדם לברוא ולעצב את עצמו מחדש באמצעות החינוך, שהיא התבנית שבתוכה נוצקים מחדש ומתממשים הכוחות הטבעיים שנטבעו בו מעצם ברייתו״
(הגרי״ד סולובייצי׳ק, אדם וביתו)
אגף החינוך פועל כדי להעניק לתלמידים מרחב פיזי למימוש ׳הכוחות הטבעיים׳ אך גם שוקד ומחפש את הדרכים החינוכיות ופדגוגיות, המסורתיות והחדשניות, להיות משמעותי לכל תלמידה ותלמיד, לנטוע חלומות ולהקנות כלים להגשמתם.
שימת ליבכם לתאריכי הרישום המצוינים בחוברת. אנו נקפיד על הזמנים השונים בכדי, מחד, להיות קשובים לצרכים של כל תלמיד ותלמידה ומאידך, לקיים מערכת חינוך שעומדת בכללי תקינה.


בברכה,
אבי אלון
מנהל אגף החינוך

ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב