Image

דבר מנהל אגף חינוך

הורים יקרים, שלום!

בימים אלה אנו נערכים לפתיחת שנה״ל תש״פ ופונים אליכם כשלוחים על מנת להעביר מידע, ולהקל בתהליך הבחירה. אנו נרגשים, לצידכם, כמי שילדיהם יחוו מעבר לגנים, עליה לכיתה א׳ ותחילת לימודים בתיכון.

״על האדם לברוא ולעצב את עצמו מחדש באמצעות החינוך, שהיא התבנית שבתוכה נוצקים מחדש ומתממשים הכוחות הטבעיים שנטבעו בו מעצם ברייתו״.
(הגרי״ד סולובייצי׳ק, אדם וביתו)

אגף החינוך פועל כדי להעניק לתלמידים מרחב פיזי למימוש ׳הכוחות הטבעיים׳ אך גם שוקד ומחפש את הדרכים החינוכיות והפדגוגיות, המסורתיות והחדשניות, להיות משמעותי לכל תלמידה ותלמיד, לנטוע חלומות ולהקנות כלים להגשמתם.

אנו רואים בתפקידנו החינוכי ערך רב, לב העשייה וההתרחשות, ובעזרת שותפות עם משרד החינוך, רשתות החינוך, מרכז הפסג״ה, מכללת הרצוג ועוד, נמשיך ונעסוק בשנה הבאה בשימור וחידוש.
שימור של התשתיות החינוכיות המצוינות שקיימות היום, וחידוש ביוזמות ארגוניות וחינוכיות כדוגמה הוספת מערך תקשורת דיגיטלית עם האגף, שיפור באמצעות אפליקציה במערך ההסעות, ועבודה יסודית עם המנהלים המצוינים בנושא ההישגים הלימודיים.

הרישום לגנים ולבתי הספר היסודיים יתבצע דרך אתר המועצה בעוד שהרישום לישיבות ולאולפנות יתבצע ישירות בבתי הספר.גני ילדים

תחילת רישום: ביום שני, א׳ שבט, 7.1.2019
סיום רישום: ביום ראשון, כא שבט, 27.1.2019

השיבוצים ישלחו החל מיום שני, יב תמוז, 15.7.2019.
ערעורים יהיה ניתן להגיש באתר המועצה עד שבוע מיום קבלת השיבוץ.
תשובות הערעורים יישלחו עד 6.8.19.כיתות א'
תחילת רישום: ביום שני, א׳ שבט, 7.1.2019
סיום רישום: ביום חמישי, א' באדר א', 07.02.19

השיבוצים ישלחו ביום שני, טו אייר, 20.5.19
ערעורים יהיה ניתן להגיש באתר המועצה מיום שלישי טז אייר, 21.5.19 ועד ליום רביעי כד אייר, 29.5.19.
תוצאות הערעורים ישלחו ביום חמישי, י׳ סיון, 13.6.19.

בברכה
אבי אלון
מנהל אגף חינוך