Image

דבר ראש העיר

הורים יקרים

כל תחנה בחייהם של ילדינו, מהווה רגע של התרגשות שאין לה תחליף. הפעם הראשונה שהילד או הילדה צועדים לגן הילדים ולכיתה א' מספקת לנו רגעים בלתי נשכחים שילוו אותנו לאורך כל חיינו.
אנחנו בעירייה משתדלים לתת לכם את העזרה ואת השירות הטובים ביותר, כדי שרגעים יקרים אלה יעברו בצורה קלה, שמחה ובריאה. לכן השקענו רבות בבינוי מוסדות חינוך, בצוותים מקצועיים ובהכנות מוקדמות ככל האפשר.
אנחנו מאחלים לכם נחת מרובה וסייעתא דשמיא בחינוך הילדים.

בברכה
ישראל פרוש
ראש העיר


כמו כן מעוניין שמתחת ל''התחל ברישום'' להוסיף עוד תיבת טקסט:
הורים יקרים,


אנו שמחים להודיע על פתיחת רישום לגני ילדים לקראת שנת הלימודים הבעל''ט .

מועדי הרישום:

הרישום ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התש"פ יחל
ביום שני א' בשבט התשע"ט ( 7 בינואר 2019 ) ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט ( 27 בינואר 2019 ).

גילאי הרישום:

גן חובה - לגילאי 5 כ"ט בטבת התשע"ד ט' בטבת התשע"ה
(1 בינואר 2014) (31 בדצמבר 2014)
גן טרום חובה - לגילאי 4 י' בטבת התשע"ה י"ט בטבת התשע"ו
(1 בינואר 2015) (31 בדצמבר 2015)
גן טרום-טרום חובה – לגילאי 3 כ' בטבת התשע"ו ב' בטבת התשע"ז
(1 בינואר 2016) (31 בדצמבר 2016)רישום לגני עירייה רשמיים ממ''ד וחב''ד יתבצע באינטרנט במועדי הרישום באתר הרישום העירוני בכתובת www.elad.muni.il