Image

דבר ראש המועצה

הורים וילדים יקרים
בחמש השנים האחרונות ביצענו מהפכה ושינוי גדול ומשמעותי לטובה בכל נושאי החינוך של ילדי המושבה.
הדבר מתבטא בהגדלת תקציבים והפניית משאבים רבים, השקעות בתחום הפדגוגי ובתשתיות לטובת החינוך. לידיעתכם, תקציב החינוך מהווה כשליש מסך תקציב המועצה.
גם השנה נפעל לשפר ולשדרג את גני הילדים. גני החובה נהנים מתוכנית יחודית לפיתוח חשיבה לוגית, וכל הגנים בכללם נהנים מסל תרבות וחוגי העשרה המאפשרים לכל ילד לקבל ולמצוא ביטוי לעצמו וליוכלותיו. נמשיך ונפעל במנהלת חינוך בה שותפים מחלקת החינוך, המפקחות והנהגות ההורים בגני הילדים ובתי הספר, הפועלת בשיתוף פעולה הדוק ופורה והתוצאות חיוביות נראות בהישגים ובהצלחות של ילדינו. אנו ממשיכים כל העת לשפר, לשדרג ולהתקדם.
אנו במועצה המקומית אבן יהודה, רואים בילדי המושבה, את המשאב האנושי החשוב והיקר ביותר לכולנו. גני הילדים ובתי הספר אינם רק מסגרת לימודית, אלא בית חינוך עוטף ומחבק בו מוענקים לילדינו בראשית דרכם כלים חשובים בנוסף לחינוך: כישורי חיים, מיומנויות שונות ומגוונו, כלים חברתיים ועוד.
אנו פועלים כל העת ועושים כל שנדרש במטרה להתמקצע ולהתחדש.
אני מבקש להודות לעובדי מחלקת החינוך, להנהלת המחוז, למפקחות על גני הילדים, לגננות ולצוותי החינוך בגנים, לחברי המנהלת ולכל פעילי החינוך והנהגות ההורים.
יחד בכוחות משותפים נעלה ונצליח.
שנת לימודים פוריה ומוצלחת.
שלכם,
אבי הררי
ראש המועצה